Vogels op en rond 't Leeuweriksveld

zwaluwenSinds ons neerstrijken in Wilhelmsoord op 1 februari 2009 hebben we de volgende vogels gezien en/of gehoord op het erf, op de akker en in de onmiddellijke omgeving.

In volgorde van opkomst (ongeveer:)

blauwe reiger, koolmees, pimpelmees, roek, zwarte kraai, kauw, roodborst, spreeuw, buizerd, houtduif, wilde eend, ekster, vlaamse gaai, grote zilverreiger, heggemus, huismus, witte kwikstaart, grote lijster, zanglijster, merel, vink, torenvalk, scholekster, kokmeeuw, tureluur, wulp, grutto, kievit, groenling, geelgors, blauwe kiekendief, zwarte roodstaart, tjiftjaf, fitis, boomkruiper, fazant, zwartkop, tuinfluiter, boerenzwaluw, grasmus, spotvogel, gierzwaluw, koekoek, nijlgans, gele kwikstaart, kwartel, kramsvogel, koperwiek, staartmezen, ringmus, grauwe ganzen, knobbelzwanen, wilde zwanen, turkse tortel, holenduif, tapuiten, groene specht, ooievaar, kneu (dood), gekraagde roodstaart, (ontsnapte) papegaai, (ontsnapte) kanariepiet, roodborsttapuit, kleine karekiet.

Leuk om apart te vermelden:

68 soorten geteld tot mei 2017.


Vóór onze verhuizing naar Wilhelmsoord hebben we in Orvelte, naast de veld- en de boomleeuwerik, de volgende vogels gezien en/of gehoord:
(telling van voorjaar 2007 tot 1 februari 2009.)

winterkoning, heggemus, huismus, ringmus, pimpelmees, koolmees, staartmees, roodborst, nachtegaal, vink, groenling, goudvink, tuinfluiter, zwartkop, spotvogel, fitis, tjiftjaf, grasmus, braamsluiper (broedde in het nestkastje van Anna), zwarte roodstaart, geelgors, graspieper (nestje in het land), boompieper, witte kwikstaart, zanglijster, grote lijster, kramsvogel, merel (waarvan éen half-tamme), spreeuw, huiszwaluw, boerenzwaluw (broeden in de schuur), turkse tortel, houtduif, holenduif, boomklever, boomkruiper, zwarte specht, grote bonte specht, ekster, vlaamse gaai, kauw, zwarte kraai, kwartel (!), patrijs (éen keer), koekoek, torenvalk, sperwer, buizerd, kerkuil (broedt hier), tureluur, watersnip (éen keer, opvliegend), kievit, scholekster, wulp, ooievaar, blauwe reiger, wilde eend, nijlgans, grauwe ganzen/kolganzen? (bij honderden overvliegend in de winter), kleine/wilde zwanen?, kokmeeuw, blauwe kiekendief, (twee weken voor de verhuizing:) groene specht

65 soorten tot en met 31 januari 2009